Prof. Dr. Zurac Sabina

Prof. Dr. Zurac Sabina
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Particularitățile histopatologice ale regresiei în melanom
Autori: Sabina Zurac, Mirela Cioplea, Cristiana Popp, Luciana Nichita, Carmen Dumitru, Constantin Caruntu, Daniel Boda, Carolina Constantin, Monica Neagu

Melanomul este o afecțiune tumorală malignă cu incidență crescută la pacienții tineri și rată crescută a mortalității, prognosticul variind în funcție de stadiul tumorii – melanoamele subțiri pT1 sunt de regulă controlate prin excizie chirurgicală în limite de siguranță oncologică, pe când cele metastatice au supraviețuire medie de circa 1 an. În urma interactiunilor complexe dintre celulele tumorale si sistemul imun al gazdei melanomul poate prezenta regresie tumorală spontană; studiile recente orientează în favoarea unei semnificații prognostice favorabile a regresiei; în acest context am studiat regresia ca model natural al distrucției tumorale.
Studiul a inclus 98 de pacienți cu melanom malign, jumătate cu regresie, jumătate fără regresie. Am analizat datele clinice și factorii prognostici histopatologici consacraţi în melanoamele cu regresie în ariile cu și fără regresie tumorală și în melanoamele fără regresie. Am studiat factori de control al ciclului celular/ oncogene: p16, p21, ciclin D1 prin teste IHC. Pozitivitatea celulelor tumorale pentru markeri de control al ciclului celular este focală în nucleii celulelor tumorale, fără diferențe semnificative între melanoamele maligne cu regresie tumorală și cele fără regresie tumorală.
Am studiat fenotipul infiltratului inflamator tumoral în melanomul cu și fără regresie. Prototipul infiltratului inflamator tumoral in melanomul cutanat care are un prognostic favorabil este compus din numeroase limfocite T CD3+, putine sau absente limfocite B CD20+, putine sau absente plasmocite cu fenotip CD138+ si prezente celule Langerhans cu fenotip CD1a+ sau langerin+.
Am studiat expresia MMP 1,2,3,9,11 si 13 si TIMP 1,2 si 3 in melanoamele cu regresie in component cu regresie si fara regresie si comparativ in melanoamele fara regresie. Studiul nostru a arătat o diminuare globală a expresiei MMP1 şi MMP11 în componenta nonregresata a melanoamelor cu regresie comparativ cu melanoamele fara regresie, astfel fiind probabil favorizat un comportament mai putin agresiv în aceste cazuri. De asemenea, regresia în melanom este corelată cu diminuarea expresiei MMP2, MMP3 şi MMP11 în componenta nonregresata a melanoamelor cu regresie decat in componenta regresata a acelorasi tumori. Anumite tipuri de regresie au asociat alterări specifice în expresia MMP. Melanomul cu regresie segmentara a prezentat o expresie semnificativ mai scăzută a MMP1 in componenta nonregresata comparativ cu melanoamele fara regresie. Melanomul cu reegresie partială a supraexprimat MMP2 în componenta nonregresata comparativ cu componenta regresata.
De asemenea, am descris diferențele în expresia TIMP1, TIMP2 și TIMP3 în componentele regresate și non-regresate ale melanomului cu regresie. TIMP3 a fost supraexprimat în toate cazurile cu regresie segmentara în componenta nonregresata în comparație cu componenta regresata. Mai mult decât atât, tendința spre supraexprimarea TIMP1 și TIMP2 în componenta nonregresata în melanoame cu regresie partiala comparativ cu cazurile fara regresie a fost evidentă. Aceste rezultate susțin ipoteza că diferențele morfologice identificate în spectrul de regresie a melanomului se pot corela cu prognosticul, ceea ce ar putea explica diferentele de prognostic raportate in literatura in cazul melanoamelor cu regresie.
Mulțumiri: Această lucrare a fost susținută parțial de două granturi ale Ministerului de Cercetare și Inovare din România, UEFISCDI, PN-II-PT-PCCA-2013-4-1407 (Proiectul 190/2014) și PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341 proiect 61PCCDI/2018).

Histopathologic particularities of regression in melanoma
Authors: Sabina Zurac, Mirela Cioplea, Cristiana Popp, Luciana Nichita, Carmen Dumitru, Constantin Caruntu, Daniel Boda, Carolina Constantin, Monica Neagu

Melanoma is a malignant tumor with increasing incidence in young patients and high mortality rate; its prognosis varies depending on the stage of the tumor – thin melanomas (pT1) are usually controlled by surgical excision within oncologic limits, whereas metastatic tumors have general survival about 1 year. Following complex interactions between tumor cells and the host immune system, melanoma may present spontaneous tumor regression; recent studies are in favor of a favorable prognostic significance of regression; in this context, we studied regression as a natural model of tumor destruction.
The study included 98 patients with malignant melanoma, half with regression, half without regression. We analyzed the clinical data and consecrated histopathological prognostic factors in melanomas with regression (in areas with and without tumor regression) and in non-regression melanomas. We studied cell cycle / oncogene cycle control factors: p16, p21, cyclin D1 by IHC assays. The tumor cell positive for cell cycle control markers is focal in tumor cell nuclei, with no significant difference between melanomas with regression and those without regression.
We have studied the phenotype of inflammatory tumor infiltrate in melanoma with and without regression. The prototype of inflammatory infiltrate in cutaneous melanoma that has a favorable prognosis is composed of numerous CD3 + T lymphocytes, few or absent CD20 + B lymphocytes, few or absent plasma cells with CD138 + phenotype and present Langerhans cells with CD1a + or langerin + phenotype.
We studied the MMP expression of 1,2,3,9,11 and 13 and TIMP 1,2 and 3 in melanoma with and without regression. Our study showed a global decreased of MMP1 and MMP11 expression in the non-regressed component of melanomas with regression compared to melanomas without regression, thus possibly favoring less aggressive behavior in these cases. Also, regression in melanoma is correlated with diminished expression of MMP2, MMP3 and MMP11 in the non-regressed component of melanoma with regression than in the regressed component of the same tumors. Certain types of regression have associated specific alterations in the MMP expression. Melanoma with segmental regression showes a significantly lower expression of MMP1 in the nonregressed component compared to melanoma without regression. Melanoma with partial regression has MMP2 overexpression in the non-regressed component compared to the regressed component.
We also described the differences in the expression of TIMP1, TIMP2 and TIMP3 in the regressed and non-regressed components of regression melanoma. TIMP3 was overexpressed in all cases with segmental regression in the nonregressed component compared to the regressed component. Moreover, the trend towards overexpression of TIMP1 and TIMP2 in the non-regressed component in melanoma with partial regression as compared to melanomas without regression was evident. These results support the hypothesis that the morphological differences identified in the melanoma regression spectrum may correlate with prognosis, which could explain the prognostic differences reported in the literature for regression melanomas.
Acknowledgments: This work was partially supported by two grants of Romanian Ministery of Research and Innovation, UEFISCDI, PN II PT PCCA 2013 4 1407 (Project 190/2014) and PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341 (project 61PCCDI⁄2018).

Scurt CV

• Profesor universitar Anatomie Patologică Facultatea de Medicină Dentară Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, medic primar anatomo-patolog, Serviciul de Anatomie Patologică Spitalul Clinic Colentina Bucureşti
• Specializări în domeniul dermatopatologiei (Austria 2012), biologiei moleculare (Italia 2012), patologiei digestive (Bucureşti 2016, 2015, 2011, 2010, 2009 şi 2008), patologiei orale (Olanda 2005-2006), imunohistochimiei (Bucureşti 2004; Grecia 2001), patologiei limfoide (Grecia 2001), patologiei pulmonare (Italia 1999), patologiei ţesuturilor de părţi moi (Grecia 1997), patologiei hepatice (Grecia 1996)
• Membră a European Society of Pathology, International Academy of Pathology, International Society of Dermatopathology, Societatea Română de Dermatooncologie, European Academy of Dermatovenerology
• Autoare a peste 350 de lucrări ştiinţifice prezentate la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale, peste 150 de articole publicate în reviste de specialitate, 23 capitole/monografii de specialitate
• Cercetător/responsabil/director de proiect în 17 proiecte de cercetare
• Domenii de interes: dermatopatologie, patologie orală, patologie infecţioasă, patologie de părţi moi

Contactează operatorul PDI 2019

8 + 1 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro