Psih. Luca Liliana

Psih. Luca Liliana
Universitatea “Dunărea de Jos” Galați

Psihoeducația – factor marcant în diminuarea stigmatizării pacientului cu psoriazis
Autor: Liliana Luca

Stigmatizarea este un proces social care pornește de la atribuirea unui caracter intens de umilire, respingere, defăimare a statusului unei persoane sau a unui grup de persoane, de care este foarte greu să scape. Acest fapt ia omului dreptul de acceptare deplină socială și aduce prejudicii împotriva persoanei, forțându-l în acest fel să ascundă motivul care provoacă această abordare. Pe de altă parte, acțiunile stigmatizante ale mediului social sunt adoptate de însăși persoana stigmatizată. Atât stigmatizarea care există în mediul social, cât și auto-stigmatizarea, duc la apariția unui stereotip cu privire la unele afecţiunile dermatologice, printre care și psoriazis-ul.
Stigmatizarea influențează comportamentul individului și a conștiinței sale de sine, diminuează capacitatea lor de autonomie şi independența socială și poate să provoace devieri. Pe de altă parte, stigmatizarea este, de asemenea, nefastă pentru societate. Etichetarea ameninţă moralitatea socială și atitudinea umană a societății, provoacă conflicte în cadrul societății. Stigmatizarea socială și teama de pedeapsă duce la alienare psihologică și socială, ceea ce este atât în defavoarea individului, cât și a societății.
Conform modelului dramaturgiei sociale, vom studia modalitatea prin care pacienţii îşi construiesc sinele social în raport cu cei din jur, adică strategii care se vor dezvolta şi aplica în viaţa lor cotidiană pentru a produce, prezerva şi comunica celorlalţi o imagine a unui sine pozitiv. Conform conceptului de stigmat, vom analiza strategia pe care o aplică pacienţii pentru a diminua efectul atitudinii negative a celor din jur şi modalitatea prin care aceste persoane gestionează vizibilitatea stigmatului lor.
Psihoeducația reprezintă un element definitoriu în ceea ce privește o bună practică medicală și satisface un drept fundament beneficiarilor și aparținătorilor acestora: dreptul de a fi informat și implicat în procesul de reabilitare.
Rolul acesteia este de a crește aderența la acestea și de a întări procesul terapeutic. Psihoeducaţia ajută inevitabil relația terapeutică întrucât facilitează găsirea de soluții în ceea ce privește adaptarea la o tulburare cronică sau recurentă, oferă soluții pentru copingul cu simptomele acute sau cronice, în consecinţă, îmbunătățește calitatea vieţii pacienților.

Psychoeducation- fundamental factor in destigmatisation of patient with psoriazis
Authors: Liliana Luca, Ana-Cătălina Chiroșcă, Anamaria Ciubară

Stigmatization is a social process that begins with assigning intense character of humiliation, reject, label of one’s or a group’s status, character which is very hard to get rid of. This fact takes away one’s right of utterly social acceptance and brings prejudice against one’s individual, forcing them into hiding the reason which arose this approach.
On the other hand, the social environment’s actions that bring stigma, are adopted by the stigmatized person itself. The stigmatization existing in the social environment, as much as auto-stigmatization, leads to the birth and development of a stereotype regarding dermatological diseases, one of them being Psoriazis.
Stigmatization influences the behavior of the individual and his conscience of the self, minimizes their autonomy and capacity of social individuality and can cause deviations.
On the other hand, stigmatization is, as well, harmful for society. The act of labeling threatens the social morality and the humane attitude of society, provokes conflicts inside the society. Social stigmatization and the fear of punishment leads to psychological and social alienation, which are both in detriment for the individual and society.
According to the model of social dramaturgy, we will study the method through which patients structure their social self in relations with the ones surrounding him, meaning strategies that will be applied and will evolve in their daily life, to create, preserve and suggest to the others a positive self image.
Conforming to the stigma concept, we will analyse the strategy that patients aply to minimize the effect of people’s negative attitude and the procedure through which these individuals manage the visibility of their stigma.
Psychoeducation represents a defining element, as far as a good medical practice goes, and satisfies a basic right to the beneficiaries and the ones who belongs to it: the right to be informed and involved in the process of rehabilitation.
Psychoeducation is additional to pharmacological and psychological treatment.
The purpose is to increase adhesion to it and to strengthen the therapeutic process. Psychoeducation helps the therapeutic relation, inevitably, because it facilitates the finding of solutions regarding adaptation to a chronic or recurrent disorder, therefore, improves the patient’s quality of life.

Scurt CV

Psiholog clinician Drd , psihoterapeut

Loc de munca:
Facultatea de Medicină și Farnacie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Educație:
– Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iași”
– Absolventă a programului de Master în Psihologie Clinică
– Competenţă profesională în domeniul expertizei psihologice judiciare
– Curs de formare în Psihoterapie Integrativă
– Cursuri postuniversitare de Psihologie aplicată în justiţie și de Bioetică
– Doctorand în domeniul Medicină
Activitate profesională:
– membru în comitetele științifice la Conferința Galatia și Primăvara Dermatologică Ieșeană
– participări cu lucrări stiinţifice şi lector/ speaker la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale de psihiatrie, psihoterapie, medicină legală şi dermatologie
– colaborator la revista Lapsihiatru
– implicare în proiectele de parteneriat pentru dezvoltarea psihiatriei comunitare , în studii clinice și cercetare știintifică ale Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola”
– activitate în domeniul expertizei medico-legale psihiatrice
Membru fondator al Asociației de Psihologie Clinică și Psihoterapie Integrativă din România

Contactează operatorul PDI 2019

15 + 3 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro