Şef lucr. Dr. Bădescu Aida Corina

Şef lucr. Dr. Bădescu Aida Corina
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
Spitalului de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi

Metode moderne de diagnostic în infecțiile cu transmitere sexuală
Autor: Aida Corina Bădescu

Sopul acestei prezentări este acela de a oferi participanților o privire de ansamblu asupra posibilităților actulale de diagnostic in infecțiile cu transmitere sexuală.
Etiologia infectiilor cu transmitere sexuală a fost lărgită în ultimii ani, fiind incluși în această categorie si patogeni care nu se transmit exclusiv sexual ci recunosc predominant alte căi de transmitere (digestivă, cutanată, parenterală, etc).
Patogenii cu transmitere sexuală veritabilă, microrganisme fragile care nu supravietuiesc în mediul extern și care se transmit numai prin contact sexual, ramân însă cei care pun cele mai mari probleme de diagnostic și de monitorizare al răspunsului la terapie. Includem în această categorie microorganismele necultivabile (Treponema pallidum), pe cele cultivabile numai in condiții speciale, pe culturi de celule sau pe animale de experiență (Chlamydia trachomatis, virusuri) sau pe cele dificil de cultivat (mycoplasmele genitale, etc).
Metodele moderne de diagnostic (hibridizare, amplificare genică – PCR), bazate pe detecția genelor specifice microorganismelor patogene, pun la dispoziția laboratorului și implicit a clinicianului un instrument deosebit de valoros pentru detecția acestor microorganisme, inclusiv a celor necultivabile sau cu cultivare dificilă. Aceste metode au o sensibilitate superioară metodelor clasice de diagnostic și o specificitate maximă, permițănd atat depistarea patogenilor urmăriți cât și identificarea lor certă până a nivel de specie și de patotip.
În ultimii ani aceste metode au fost îmbunătățite prin realizarea unor paneluri de teste care, printr-o tehnică de tip multiplex PCR, permit detecția simultană a mai multor patogeni. Mai mult, panelurile de ultimă generație pot realiza și detecția genelor cunoscute ca fiind responsabile de rezistența la antbioticele de elecție utlizate în terapie.
Prezentarea va include o trecere in revistă a testelor de diagnostic molecular existente pe piata romanească, utile pentru detecția principalilor patogeni cu transmitere sexuală.

Modern diagnostic methods in sexually transmitted infections
Author: Aida Corina Bădescu

The purpose of this presentation is to provide participants an overview of the current diagnostic possibilities in sexually transmitted infections.
The etiology of sexually transmitted infections has been widened in recent years, including pathogens that are not exclusively sexually transmitted, but they recognize predominantly other routes of transmission (digestive, cutaneous, parenteral, etc.). True sexually transmitted pathogens, fragile microorganisms that do not survive in the external environment and are transmitted only through sexual contact, remain those who raise the greatest problems of diagnosis and therapy response monitoring. In this category are included non-cultivating microorganisms (Treponema pallidum), those cultivated only under special conditions, cell cultures or experimental animals (Chlamydia trachomatis, viruses) or those difficult to cultivate (genital mycoplasmas, etc.).
Modern diagnostic methods (hybridization, polymerase chain reaction – PCR), based on the detection of specific genes of pathogenic microorganisms, provide the laboratory and the clinician with a valuable tool for the detection of these microorganisms, including non-cultivating or difficult to cultivate. These methods have a superior sensitivity to classical diagnostic methods and maximum specificity, allowing both the detection of pathogens and their precise identification to species and patotype levels.
In recent years, these methods have been improved by producing test panels that, through a multiplex PCR technique, allow the simultaneous detection of numerous pathogens. Furthermore, the latest generation panels can also detect genes known to be responsible for the resistance to antibiotics of choice used in therapy.
The presentation will include an overview of molecular diagnostic tests on the Romanian market, useful for the detection of the main sexually transmitted pathogens.

Scurt CV

Şef lucrări Dr. Disciplina de Microbiologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
Medic primar Medicină de Laborator – Laboratorul de Biologie Moleculară a Spitalului de Boli Infecţioase „Sf Parascheva” Iaşi
Medic primar Microbiologie Medicală
Doctor în ştiinţe medicale – specialitatea Dermatovenerologie
Membru în societăţi ştiinţifice:
• European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease
• Societatea Română de Microbiologie
• Societatea Română de Imunologie
• Societatea Română de Micologie și Micotoxicologie

Contactează operatorul PDI 2019

7 + 8 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro