Conf. Univ. Dr. Stoleriu Gabriela

Conf. Univ. Dr. Gabriela Stoleriu
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi

Manifestări cutanate ale imunoterapiei bazate pe anticorpi monoclonali
Autori: Gabriela Stoleriu1, Smaranda Ţarean2, A. Oanţă3

1 Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
2 Centrul Medical Topmed, Târgu Mureş, România
3 Dermamed, Braşov, România

Cuvinte cheie: melanom malign metastatic, anticorpi monoclonali, exantem, vitiligo, keratoze

Melanomul malign este o tumoră a melanocitelor sau a celulelor dezvoltate din melanocite, cu o incidență anuală crescută în ultimele decenii. Dacă formele diagnosticate într-un stadiu puţin avansat au prognostic bun şi se pot vindeca doar prin excizie chirurgicală, formele avansate şi îndeosebi formele metastatice au prognostic nefavorabil. Arsenalul terapeutic al melanomului nerezecabil sau metastatic constă în: terapia ţintită pentru tumori care poartă o mutaţie activatoare a BRAF în poziţia V600 (molecule anti-BRAF: vemurafenib, dabrafenib şi molecule anti-MEK: CI-1040, selumetinib, trametinib, cobimetinib), imunoterapia bazată pe anticorpi monoclonali anti-CTLA4 (ipilimumab) şi anti-PD1 (nivolumab şi pembrolizumab), chimioterapia citotoxică (dacarbazina, fotemustina, temozolomida +/- platine şi taxoizi). Imunoterapia cu inhibitori ai punctelor de control (anticorpi anti-PD1) în melanomul metastatic permite o supravieţuire medie globală superioară, pembrolizumab ducând la regresia tumorilor şi creşterea ratei de supravieţuire. Reacţiile adverse ale pembrolizumabului pot fi severe. Dermatitele, pruritul, enterocolitele şi hepatitele sunt cele mai frecvente. Mai puţin obişnuite sunt hipofizitele, uveitele, neuropatiile şi sindromul Guillain-Barre. Moleculele au un profil de toleranţă foarte diferit, iar efectele secundare trebuie prevenite şi gestionate într-o manieră adaptată înainte de optimizarea complianţei tratamentului şi eficienţei acestuia. Se impune o comunicare interdisciplinară mai ales pentru pacienţii care necesită tratament sistemic.

Skin manifestations of immune checkpoint inhibitors
Autori: Gabriela Stoleriu1, Smaranda Ţarean2, A. Oanţă3

Medical Clinical Department, Faculty of Medicine and Pharmacy,”Dunărea de Jos” University of Galaţi, Romania
2Topmed Medical Center, Târgu Mureş, Romania
3Dermamed, Brasov, Romania

Keywords: malignant melanoma, checkpoint inhibitors, exanthema, vitiligo, keratoses

Malignant melanoma is a tumor of melanocytes or cells developed from melanocytes, with an increased annual incidence in recent decades. If the forms diagnosed at an advanced stage have a good prognosis and can be cured only by surgical excision, the advanced forms and especially the metastatic forms have an unfavorable prognosis. The therapeutic arsenal of unresectable or metastatic melanoma consists of: targeted therapy for tumors bearing a BRAF activating mutation at V600 (anti-BRAF molecules: vemurafenib, dabrafenib and anti-MEK molecules: CI-1040, selumetinib, trametinib, cobimetinib), immunotherapy based on anti-CTLA4 (ipilimumab) and anti-PD1 monoclonal antibodies (nivolumab and pembrolizumab), cytotoxic chemotherapy (dacarbazine, fotemustine, temozolomide +/- platinum and taxoids). Immunotherapy with immune checkpoint inhibitors (anti-PD1 antibodies) in metastatic melanoma allows a higher overall mean survival, pembrolizumab leading to tumor regression and increased survival. Side effects of pembrolizumab can be severe. Dermatitis, pruritus, enterocolitis and hepatitis are the most common. Less common are pituitary, uveitis, neuropathy and Guillain-Barre syndrome. Molecules have a very different tolerance profile, and side effects must be prevented and managed in an appropriate manner before optimizing treatment compliance and its effectiveness. Interdisciplinary communication is required especially for patients requiring systemic treatment.

Infecţii fungice cutanate profunde
Autori: Gabriela Stoleriu1, Florina Mihaela Filip Ciubotaru2, Nicuţa Manolache3, Daciana Brănişteanu4

1Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
2Disciplina Medicină de Familie Adulți, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
3Departamentul Ştiinţe Farmaceutice, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, România
4Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România

Cuvinte cheie: aspergiloza, criptococoza, histoplasmoza, micetom, micoze profunde

Infecțiile fungice cutanate profunde afectează adesea persoane cu ocupaţii particulare (agricultori, fermieri, lucrători în cauciuc, vânători, crescători de porumbei, lucrători pe șantierele de construcții, întreţinerea sistemelor de ventilație contaminate, exploratori), din anumite arii geografice (Africa de Sud, America Centrală, America de Sud, Argentina, Australia de Vest, provinciile canadiene din jurul Marilor Lacuri, China, India, Olanda, Orientul Mijlociu, văile din jurul râurilor Mississippi și Ohio, zonele cu climă temperată, peşteri cu lilieci), şi, chiar dacă sunt rar întâlnite în România, trebuie cunoscute datorită turismului şi emigrării unui procent însemnat de români care se reîntorc în ţară în vacanţe. Aceste infecţii micotice se instalează frecvent la pacienți cu imunodeficienţă (SIDA, imunodeficiența primară, stări imunosupresive induse de medicamente, vârstele extreme), dar pot apărea și la persoane imunocompetente. Morbiditatea și mortalitatea sunt legate de agentul etiologic, localizarea, durata și amploarea infecției. Fiecare dintre dintre micozele profunde (sporotricoza, aspergiloza, criptococoza, histoplasmoza, blastomicoza, mucormicoza, paracoccidioidomicoza, lobomicoza, ficomicoza, feohifomicoza, micetomul) implică discuții asupra diagnosticelor diferențiale și asupra posibilităților examenelor de laborator care pot confirma supoziția de diagnostic. Este necesar consultul interdisciplinar (dermatologie, boli infecțioase, pneumoftiziologie, neurologie, chirurgie plastică etc.) pentru un diagnostic corect şi complet, pentru instituirea cât mai rapidă a terapiei corespunzătoare (antifungice, chirurgie, îngrijirea imunodeficienţei). Prognosticul este excelent dacă tratamentul este efectuat la timp și corespunzător, dar infecţiile netratate și diseminate au o rată de mortalitate de aproape 100%. Profilaxia constă din prevenirea și tratamentul infecțiilor oportuniste la pacienții imunodeficienţi, informarea corectă a celor care călătoresc în zonele endemice.

Deep skin fungal infections
Autori: Gabriela Stoleriu1, Florina Mihaela Filip Ciubotaru2, Nicuţa Manolache3, Daciana Brănişteanu4

1Department of Clinical Medicine, Faculty of Medicine and Pharmacy, Lower Danube University of Galati, Romania
2Discipline Family Medicine Adults, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
3Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine and Pharmacy, Dunărea de Jos University of Galati, Romania
4Dermatology, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania

Keywords: aspergillosis, cryptococcosis, histoplasmosis, mycetoma, deep mycoses

Deep skin fungal infections often affect people with special occupations (farmers, rubber workers, hunters, pigeon breeders, construction site workers, maintenance of contaminated ventilation systems, explorers), from certain geographical areas (South Africa, America Central, South America, Argentina, Western Australia, the Canadian provinces around the Great Lakes, China, India, the Netherlands, the Middle East, the valleys around the Mississippi and Ohio rivers, temperate areas, bat caves), and even they are rarely found in Romania, they must be known due to tourism and emigration of a significant percentage of Romanians who return to the country on vacation. These fungal infections are common in patients with immunodeficiency (AIDS, primary immunodeficiency, drug-induced immunosuppressive conditions, extreme ages), but can also occur in immunocompetent individuals. Morbidity and mortality are related to the etiological agent, the location, duration and extent of the infection. Each of the deep mycoses (sporotrichosis, aspergillosis, cryptococcosis, histoplasmosis, blastomycosis, mucormycosis, paracoccidioidomycosis, lobomycosis, phycomycosis, pheohifomycosis, mycetoma) involves discussions of differential diagnoses and the possibilities of laboratory examinations. It is necessary the interdisciplinary consultation (dermatology, infectious diseases, pneumophthisiology, neurology, plastic surgery, etc.) for a correct and complete diagnosis, for the appropriate therapy (antifungal, surgery, immunodeficiency care). The prognosis is excellent if the treatment is performed on time and properly, but untreated and disseminated infections have a mortality rate of almost 100%. Prophylaxis consists of the prevention and treatment of opportunistic infections in immunocompromised patients and the correct information of those who travel to endemic areas.

Simpozion Roche-Posay: Toleriane Ultra – abordare eficientă în managementul pielii intolerante, alergice și sensibile
Speaker: Gabriela Stoleriu

Procesele biologice care antrenează deshidratarea pielii sunt complexe și includ o serie de factori care determină deficiențe ale unor proteine și enzime responsabile de degradarea structurii cutanate, perturbări ale funcţiilor celulare și ale echilibrului hidrolipidic. Coexistența multiplilor factori favorizanţi externi și interni influenţează sinergic modul în care pielea reacționează, determină frecvent imposibilitatea refacerii naturale a barierei tegumentare.
Unul din motivele de îngrijorare la nivel local și mondial este reprezentat de creșterea numărului de persoane cu piele sensibilă, în special în contextul epidemiologic actual.
Prin formularea sa unică, bogată în Apă termală La Roche-Posay, Niacinamidă și Neurosensină, gama TOLERIANE ULTRA și-a dovedit eficacitatea în hidratarea, calmarea și redarea confortului pielii intolerante, alergice și sensibile.
Managementul acestei afecțiuni devine astfel un pilon important în creșterea calității vieții pacienților, TOLERIANE ULTRA fiind parte integrantă din soluția terapeutică.

Simpozion Roche-Posay: Toleriane Ultra – efficient approach in the management of intolerant, allergic and sensitive skin
Speaker: Gabriela Stoleriu

The biological processes that cause skin dehydration are complex and include several factors that cause deficiencies in proteins and enzymes responsible for the degradation of cutaneous structure, disorders of cellular function and hydrolipid balance. The coexistence of multiple external and internal factors influences the way the skin reacts, frequently causes the impossibility of natural restoration of skin barrier.
One of the local and global concerns is the growing number of people with sensitive skin, especially in the existent epidemiologic context.
By its unique formulation, rich in La Roche-Posay Thermal Water, Niacinamide and Neurosensin, TOLERIANE ULTRA range has proven its effectiveness in hydrating, smoothing and restoring the comfort of intolerant, allergic and sensitive skin.
The management of this pathology becomes an important step in increasing patients’ quality of life, TOLERIANE ULTRA being the inner part of the therapeutic solution.

Scurt CV

 • Medic primar dermatovenerologie
 • Doctor în medicină
 • Atestat în dermato-cosmetologie
 • Formator în dermato-cosmetologie (Lector)

Colaborări:
Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași
Derma Clinique, Iași

Afiliere profesională:

 • Societatea Română de Dermatologie (SRD)
 •  Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN)
 • Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM)
 • Societatea Română de Dermato-Oncologie (SRDO)
 • Asociația Română de Imuno-Dermatologie (ARID)
 • European Academy of Dermato-Venerology (EADV)
 • International Dermoscopy Society (IDS)
 • World Academy of Medical Sciences (WAMS)
 • American Academy of Dermatology (AAD)

Contactează operatorul PDI 2021

7 + 10 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media