Șef Lucr. Dr. Filip-Ciubotaru Florina-Mihaela

Șef Lucr. Dr. Filip-Ciubotaru Florina-Mihaela
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Corelația semiologiei dermatologice cu bolile interne
Florina Filip-Ciubotaru¹, Gabriela Stoleriu2, Nicuța Manolache3, Carmen Manciuc4, Ana-Maria Holicov¹, Daciana Elena Brănișteanu5
1Disciplina Medicină de Familie Adulți, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
2Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România
3Departamentul Ştiinţe Farmaceutice, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România
4Disciplina Boli infecţioase, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
5Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România

Cuvinte cheie: psoriazis, sarcoidoză, dermatita atopică, afecțiuni interne, tratament holistic

Leziunile cutanate sunt o continuă provocare în prezent, chiar dacă dispunem de metode şi tehnici imagistice şi de laborator avansate. Dacă semnele dermatologice sunt leziuni de sine stătătoare, cantonate doar tegumentar, dacă sunt o expresie a unor tulburări interne sau cum gestionăm cazurile rezistente la tratament sunt întrebări la care doar un medic cu experienţă poate reflecta. Există multiple maladii care prezintă debut cutanat și ulterior se pot visceraliza, astfel încât este prudent să fie interpretate şi tratate drept boli sistemice de la primele semne. Majoritatea leziunilor cutanate presupun prezența unui proces inflamator important, a cărei consecință este eliberarea de produse farmacologic active cu impact generalizat asupra organismului. Astfel, psoriasisul, frecvent cu manifestări articulare și inducerea unui status inflamator intens, creează în timp un factor de risc pentru boala cardio-vasculară etc.; inflamația cronică, incorect/ parțial gestionată terapeutic, poate duce la amiloidoză. Sarcoidoza cutanată impune monitorizarea statusului pulmonar, renal, cerebral, ocular etc, știut fiind că leziunea cutanată precede implicarea sistemică. Dermatitele alergice, în marea lor diversitate de manifestări, capricioase ca evoluție, trebuie considerate ca maladii sistemice. Succesul terapeutic înseamnă tratarea organismului ca un întreg. Există situații relativ rar întâlnite în practică, precum leziunile de grataj la nivelul membrelor inferioare, secundare pruritului intens de la acest nivel: prurit sine materia, având drept cauză disestezia cutanată neuropatică. Tratamentul nu este unul topic, ci unul al cauzei, care adesea este o leziune a coloanei cervicale. Aceste note vor să evidențieze importanța stabilirii unei conexiuni între leziunea evidentă și semnele interne, iniţial imperceptibile.

Correlation of dermatological semiology with internal medicine diseases
Florina Filip-Ciubotaru¹, Gabriela Stoleriu2, Nicuța Manolache3, Carmen Manciuc4, Ana-Maria Holicov¹, Daciana Elena Brănișteanu5
1Discipline Family Medicine Adults, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
2Department of Clinical Medicine, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University of Galati, Romania
3Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University of Galati, Romania
4Discipline Infectious Diseases, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
5Dermatology, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania

Keywords: psoriasis, sarcoidosis, atopic dermatitis, internal conditions, holistic treatment

Skin lesions are still a challenge, even though we have advanced imaging and laboratory methods and techniques. If the dermatological signs are independent lesions found only on the skin, if they are an expression of internal medical disorders or how we manage the treatment-resistant cases, these are questions that only an experienced doctor can reflect. There are multiple diseases that have a skin onset and with later affecting the viscera, so it is prudent to consider and treat them as systemic diseases at the first signs. Most skin lesions involve an important inflammatory process, with pharmacologically active products as treatment, with widespread impact on the body. Thus, psoriasis often related with psoriatic arthritis and an intense inflammatory status, develops over the time a risk factor for cardiovascular disease, etc; chronic inflammation, incorrectly / partially managed therapeutically, can lead to amyloidosis. Skin sarcoidosis requires monitoring the status of the lungs, kidneys, brain, eyes, etc, because the skin lesion precedes systemic involvement. Allergic dermatitis, with many different manifestations and capricious evolution, must be considered as systemic diseases. Therapeutic success means treating the body as a whole. There are relatively rare situations in practice, such as lower limbs excoriations, secondary to intense pruritus at this level: pruritus itself or caused by neuropathic skin dysesthesia. The treatment is not only topical, but causal, often a lesion of the cervical spine. These notes want to highlight the importance of establishing a connection between the obvious lesion and the internal signs, initially imperceptible.

Scurt CV

Șef lucrări U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași-Disciplina Medicină de Familie Adulți
Medic primar Medicină Internă
Medic primar Medicina Muncii
Medic specialist Medicină de Familie
Doctor în Științe Medicale
Competență în Ecografie Generală
Membru al Societății de Medici și Naturaliști, Iași
Membru al Societății de Gastroenterologie și Hepatologie, Iași
Autor principal/co-autor 15 cărți cu subiect medical
Lector program Erasmus-Socrates la Universitpțile din Freiburg și Lübeck

Contactează operatorul PDI 2021

4 + 13 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media